Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

NHÂN SINH QUAN: Chuyện thường ngày

NHÂN SINH QUAN: Chuyện thường ngày
Đa số trong những người "không thay đổi gì mô" là những kẻ cơ hội. Kẻ cơ hội luôn hưởng lợi trong tất cả cuộc chiến.

1 nhận xét: